آموزش مقدمات EKG / ECG الکتروکاردیوگرام

الکتروکاردیوگرام EKG/ECG   باوجود ساخت دستگاه های مختلف الکترو کاردیوگرام هم چنان به عنوان اولین قدم پاراکیلینیکی در تشخیص بیماریهای قلبی است و تفسیر درست آن در تعیین خط مشی درمان نقش اساسی دارد در بیماران قلبی الکتروکاردیوگرام ضمن شرح Read More …