نيکوبين

نيکوبين (Heart failure)نارسايي قلبي تعريف نام بيماري خاصي نيست، بلکه يک سندرم باليني است که در اثر impairment of ventricular filling or ejection of blood يعني اختالل ساختاري يا عملکردي در قلب وجود دارد که منجر به اختالل پر شدن Read More …