بيماري هاي ايسکميک قلبي

بيماري هاي ايسکميک قلبي، آترواسکلروز و (بخش دوم) مکانيسم نيترات يکي از عوامل خيلي مهمي که باعث ايجاد vasodilation در عروق )به خصوص عروق کرونر( مي شود، مولکول NO است. همانطور که ميدانيد داروهايي مثل: نيتراتها، نيتروگليسيرين، ايزوسوربايد و … Read More …