برونشیت و عفونت‌های تهدید‌کننده ریه

برونشیت و عفونت‌های تهدید‌کننده ریه

برونشیت چیست؟ برونشیت و عفونت‌های تهدید‌کننده ریه و قفسه سینه یک بیماری عفونی است که ریه ها و سایر سیستم های تنفسی را تحت تأثیر قرار می دهد و باعث عفونت های ریوی می شود. همچنین می تواند باعث تحریک Read More …