برونشیت و عفونت‌ قفسه سینه

برونشیت و عفونت‌ قفسه سینه

برونشیت چیست؟ برونشیت و عفونت‌ قفسه سینه نوعی بیماری عفونی است که دستگاه تنفسی مانند ریه ها را درگیر کرده و سبب عفونت ریه ها می شود.نوعی بیماری عفونی است که دستگاه تنفسی مانند ریه ها را درگیر می کند. Read More …