فیبروز ریوی ایدیوپاتیک

فیبروز ریوی ایدیوپاتیک

داروهایی که ریه را بیمار می کنند شامل: داروهای قلبی عروقی ، داروهای سیتوتوکسیک ،فیبروز ریوی ایدیوپاتیک، ضد میکروب ها ، الکل و سیگار کشیدن است. بنابراین ، داشتن یک سابقه دارویی کامل و دقیق برای بیماران برای پزشکان بسیار Read More …