بیماری های قلبی

در بحث بیماری های قلب مهمترین مسئله پیشگیری است چرا که بیماری های قلب عمدتا بیماری هایی مزمن هستند و درمان آنها به سادگی امکان پذیر نیست.

 

عالئم شایع بیماری های قلبی:

تنگی نفس ،PND ، اورتوپنه ، Chest pain ، syncope ، سیانوز ، ادم و palpitation است.

تنگی نفس: هر موقع فرد دم و بازدم خود را احساس کند دچار تنگی نفس است که این مسئله به اشکال مختلف توسط بیمار بیان می شود.مثال هنگام باال رفتن از پله احساس خفگی می کنم ، نفسم باال نمیاد ، نفس کم میارم ، خسته می شم و…

 

تنگی نفس می تواند 4 علت اصلی داشته باشد :

 • علل قلبی
 • علل ریوی
 • علل قلبی ریوی
 • سایر علت ها

 

علل ریوی عمدتا با شرح حال و معاینه تشخیص داده می شود اما بحث ما علل قلبی است.

 

علل قلبی درد قفسه سینه:

1.نارسایی قلبی :-Congestive heart failure- بیماری که دچار نارسایی قلبی است اوال به علت برون ده قلبی پایین خون به اندام ها نرسیده و در نتیجه خیلی زود دچار خستگی و ضعف می شود.اما تنگی نفس دلیل دیگری دارد. وقتی قلب نارساست و بطن چپ حین سیستول به طور کامل تخلیه نمی شود بنابراین در حین دیاستول خون دهلیز چپ وارد بطن چپ نمی شود و این خون به سمت ریه پس زده می شود و سبب ایجاد تنگی نفس می شود.CHF شایع ترین علت قلبی ایجاد تنگی نفس است.

CAD-Coronary artery disease-.2

.3 سابقه ی داشتن MI

Cardiomyopathy.4

5.Valvular dysfunction -نارسایی دریچه ای- مثل تنگی دریچه ی میترال -mitral stenosis-

6.هایپرتروفی بطن چپ

7.آریتمی ها

8.افیوژن پریکارد: به تجمع بیش از حد مایع در فضای پریکارد گفته میشود که این مسئله باعث می شود که بطن چپ کمتر از حالت عادی خون بگیرد در نتیجه خون در دهلیز چپ تجمع کرده و به سمت ریه پس می زند.

 

Mixed cardiac pulmonary etiology :مثال آمبولی ریوی به همراه نارسایی بطن چپ با COPD به همراه هایپرتنشن عروق ریوی

 

سایر علل:

.1 آنمی : یک علت شایع برای تنگی نفس بویژه در بیماری که دچار رنگ پریدگی است

2.تروما

3.مواد شیمیایی

4.مشکلات نوروماسکوالر که می تواند عضالت تنفسی را درگیر کند

5.مشکلات متابولیک مثل اسیدوز

6.پرکاری و کم کاری تیروئید

7. Deconditioning مثال در افراد چاق با تحرک کم وقتی به یکباره فعالیت سنگین انجام می دهند.

8. مشکلات Functional مثل ترس و اضطراب

 

Orthopnea : حالتی است که در آن فرد بیمار هنگامی که دراز می کشد دچار تنگی نفس می شود که با نشستن برطرف می شود. علت این است که در حالت خوابیده بازگشت وریدی به قلب بیشتر میشود.در قلب سالم با بیشتر شدن بازگشت وریدی ، قدرت انقباضی و برون ده قلبی بیشتر می شود ولی در قلبی که دچار نارسایی است این قابلیت وجود ندارد بنابر این خون در دهلیز تجمع پیدا کرده و به ریه پس می زند

PND-Paroxismal noctutal dyspnea – : تنگی نفس حمله ای شبانه

فرد بیمار به طور ناگهانی در شب احساس تنگی نفس می کند و باید بنشیند و پایش را آویزان کند تا وضعیتش بهتر شود.

سرفه های خلط دار و خس خس سینه هم همراه این عارضه دیده میشود.اتیولوژی آن همان ارتوپنه است.

 

ادم اندام تحتانی: در بیماران قلبی ادم به صورت دو طرفه و گوده گذار است .-Pitting-به طور کلی برای

بیمار با ادم دو طرفه اندام تحتانی 4 اتیولوژی مطرح می شود :

1.CHF

2.سندرم نفروتیک

3.سیروزکبدی

4.نارسایی کلیه

 

اما برای ادم یک طرفه اتیولوژی های زیر مطرح است:

 1. DVT
 2. سلولیت
 3. انسداد لنفاوی – فیل پایی-

 

بر اساس قانون فرانک استارلینگ 3 عامل در ایجاد ادم دخیل هستند:

1. فشار هیدرو استاتیک داخل و خارج عروقی : افزایش فشار هیدرو استاتیک باعث ایجاد ورم در سمت مقابل می شود.

2. اختلاف در فشار انکوتیک پالسما و فضای Interstitial : که افزایش فشار در هر سمت باعث شیفت مایع و ادم در همان سمت می شود.

3. نفوذپذیری

 

آسیت: گرچه آسیت اغلب به عنوان عالمت بیماری های گوارشی شناخته می شود اما بیماری های قلبی هم می توانند باعث آسیت شوند از جمله دو بیماری TR-tricusp regurgitation- و CP-constrictive pericarditis- که در این دو آسیت پیش از ادم اندام ها ظاهر می شود.

 

توضیحات اسلاید (Heart Failure Symptoms) :.1 سیانوز: وقتی که نارسایی قلبی خیلی شدید باشد در اثر کاهش خونرسانی به اندام ها عروق این نواحی منقبض می شوند تا پرفیوژن اندام ها بیشتر شود واین باعث ایجاد سیانوز می شود.

.2 سرفه : معموال برای سرفه شبانه دو تشخیص افتراقی مطرح می شود .1رفالکس معده CHF.2

 

توضیح اسلاید: معمولا این بیماران در ناحیه کبد احساس درد دارند که به دلیل احتقان می باشد.

طپش قلب:حالتی است که در آن بیمار ضربان قلب خود را احساس می کند.اشتباه رایجی که در مورد طپش قلب وحود دارد این است که همیشه با افزایش تعداد ضربان قلب همراه باشد در صورتی که طپش قلب حتی می تواند با کاهش ضربان همراه شود.

 

به طور کلی 3 عامل می تواند باعث طپش قلب شود :

.1تغببر در تعداد ضربان : مثل سینوس تاکی کاردی – مثال هنگام استرس – یا سینوس برادی کاردی -مثال در حالت ضعف بعد از خون دادن-

.2تغییر در ریتم ضربان : مثل فیبریالسیون دهلیزی -AF- یا             PVC-Premature ventricular contraction- در حالت اضطراب که احساس می کنیم یک لحظه قلبمان خالی می شود.

.3افزایش قدرت انقباض میوکارد: مثال در مصرف داروهایی مثل سودوافدرین که اثرات مقلد سمپاتیک دارد و یا استرس

 

Cardiovascular Causes :

-Arrhythmias

Premature atrial and ventricular contractions

Supraventicular and ventricular arrhythmias

WPW syndrome

Atrial fibrillation

Atrial flutter with varying block

Brady-arrhythmias : complete heart block

Sick-sinus syndrome

Non-arrhythmic cardiac causes :

Mitral valve prolapse -with or without associated arrhythmias-

Aortic insufficiency

Atrial myxoma

Pulmonary embolism

Congenital heart ds

Systemic hypertension

Pericarditis

Pacemaker induced tachycardia

Psychiatric Causes :

Panic attacks

Anxiety states

Somatization

Patients with psychiatric causes for palpitations more commonly report a longer duration of sensation >15min & multiplicity of symptoms than do patients with other causes

علل Psychiatric معمولا تپش قلب طولانی دارند.

Miscellaneous Causes :

Hyperkinetic circulatory states :

Anaemia , Fever , Thyrotoxicosis , Hypoglycemia , Phaechromocytoma

Drugs :

Aminophylline , Atropine , Thyroxine , Tricyclic antidepressants , Vasodilators , Digitalis

Others :

Caffeine , Cocaine , Amphetamines , Tobacco , Ethanol

 

: Chest pain اولین نکته در مورد chest pain این است که به هیچ وجه بدون نوار قلب و بررسی کامل به بیماران مشاوره ندهید وبه هیچ وجه از پشت تلفن در مورد علت درد قفسه ی سینه با بیمار صحبت نکنید و حتما حضوری بیمار را بررسی و معاینه کنید.

درد قفسه ی سینه به صورت فشار بر سینه و به صورتی که گویی وزنه ای بر سینه قرار داده اند حس می شود.

به طور معمول انسان با تغییر پوزیشن تلاش در بهبود شرایط درد و مشکل می کند ولی در درد قلبی تغییر پوزیشن کابردی ندارد.

cause of chest pain

 • Myocardial ischemia and injury
 • Pericarditis
 • Disease of aorta
 • Pulmonary embolism
 • Pneumothorax
 • Pneumonia
 • Gastrointestinal conditions
 • Neuromusculoskeletal conditions
 • Emotional & psychiatric conditions

 

ویژگی تیپیک و آتیپیک درد های قلبی:

 • درد های قلبی به صورت منتشر می باشند و درد قابل نشان دادن با یک انگشت نیست و بیمار درد را به صورت سوزش با فشار معرفی می کند.
 • دیوریشن درد های قلبی به صورت بیش از دو دقیقه می باشد و درد های ناگهانی و کوتاه درد قلبی نیست
 • درد های قلبی با فعالیت بدتر و با استراحت بهتر می شوند
 • درد های قلبی از بالای ناف تا فک پایین انتشار دارند.
 • درد های اپی گاستر که با راه رفتن شدید می شود و با استراحت آرام میشود معموال درد قلبی است.
 • درد های قلبی به پوزیشن فرد بستگی ندارد و در حالت های مختلف تفاوتی نمی کند.
 • عالئم MI شامل تهوع ، استفراغ و تعریق سرد…
 • درد های سینه ی طولانی مدت معمولا دردهای قلبی نیست چون فرد اگر مشکل قلبی داشته باشد در طی چند روز نمی تواند آن را تحمل کند و برای او مشکل ایجاد می کند.

: Levines sin بیماری قلبی وقتی می خواهد ناحیه ی درد راه نشان دهد یک نقطه را نشان نمی دهد و از دست مشت شده استقاده می کند برای نشان دادن یک محدوده از درد.

 

درد در ناحیه ی دو دست که می تواند حتی به بازو انتشار پیدا کند.

 

تا زمانی که گرفتگی بیش از %60 ایجاد نشود برای فرد علائمی از پالک و گرفتگی وجود ندارد در گرفتگی بیش از %79 تست ورزش مثبت می شود و فرد در فعالیتهای عادی دچار مشکل می شود.

 

در پلاک های عروق قلبی امکان دارد در هر مرحله یک لخته باعث گرفتگی 100% و MI شود.

 

سکته یک حالت حاد می باشد و با بررسی تست ورزش و اسکن نمی توان پلاک ها را به راحتی تشخیص داد امکان دارد این تست ها منفی باشد ولی فرد دچار MI شود.

در MI زمان بسیار مهم است مریضی که مراجعه می کند باید سریع با تست های مورد نیاز تشخیص کامل داده شده و برای باز کردن رگهای گرفته شده اقدام کرد.اگر این کار سریع صورت نگیرد باعث می شود قلب مریض نکروز شده و فرد دچار نارسایی قلبی شود

angina:

: Stable angina درد در ناحیه ی سینه در اثر یک فعالیت مشخص برای مدت طولانی

: Unstable angina یعنی درد سینه هم از لحاظ شدت و هم از لحاظ مدت شدید تر می شود.

 

Angina of recent onset ¡
Increasing severity ¡
Angina at rest ¡
Is a medical emergency as it precede Myocardial infarction ¡

 

هرجه مریض سریع تر شناسایی شود و گرفتگی برطرف شود امکان ایجاد نکروز و آسیب کمتر می شود.بنابر این زمان اهمیت بسیار زیادی دارد.

 

Pericarditis : علت دوم chest pain

 

مثال : اگر فرد جوانی که چند روزی آبریزش بینی داشته و در حال حاضر مراجعه می کند با درد در ناحیه ی سینه که با نفس عمیق بدتر می شود.در هنگام خم شدن به جلو درد فرد کمتر میشود و در هنگام خوابیدن به پشت درد بدتر می شود.در نوار قلب عالئمی مانند MI نشان می دهد.

مشخصات : با نفس کشیدن بدتر می شود با خوابیدن به دلیل کش آمدن پریکارد درد بیشتر می شود.در حالت خم شده به جلو درد کمتر می شود.

 

: Disease of aorta

دایسکشن آئورت:در اثر جدا شدن اینتیما خون با فشار به لایه های میانی دیواره آئورت می رود و آئورت را دو پوسته می کند و دردهای بسیار شدیدی دارد. درد به حالت خنجر زدن از پشت است و تا زمان جراحی آرام نمی شود.

Tear in the intimae of the aortic wall ¡
Abrupt severe chest pain -interscapular- radiates to back ¡
MI if ascending aorta is involved ¡
Syncope and focal neurological defects ¡

 

اسپاسم مری با مصرف TNG درد آنها بهتر می شود. پس هرکس TNG مصرف کرد و دردش بهتر شد لزوما به معنای درد قلبی نیست.

ریفالکس معده – پانکراس – کوله سیستیت نیز می تواند با درد های قلبی اشتباه شود

 

 

Gastrointestinal conditions

Retrosternal or epigastric pain ¡
Burning sensation ¡
Increased on lying down ¡
Relieved by antacids ¡

 

neuromusculoskeletal conditions:

Cervical disk

Herpes zoster

Costochondritis(tietze syndrom)

Arthritis of shouldre and spine

 

در افراد مسن امکان داد درد در ناحیه ی سینه به دلیل زونا باشد پس حتما باید لباس را باال بزنیم و محل درد را نگاه کنیم.

 

 

این       چهار       بیماری      در       درد       قفسه        ی        سینه        نباید        از      دست        داده         شود.

Acute ischemic heart disease

Aortic dissection

Pulmonary embolism

pneumothorax

 

 

: Pulmonary emboli گرفتگی شریان پولمونر در اثر یک ترومبوز که می تواند در اثر ؟؟؟؟؟ یا انفارکتوس در یک قسمت از ریه باشد.

 

:Syncope حالتی که در اثر نرسیدن خون به مغز ایجاد می شود ، که مهمترین علت آن وازوواگال است ، که عالئمی مانند تهوع ، استفراغ ، سیاه رفتن چشم ها و…. می شود.

 

SYNCOPE is defined as ¡
sudden and transient loss
of consciousness which is
secondary to period of
cerebral ischemia
Caused by decrease ¡
blood flow to the brain
Caused by obstructive ¡
lesions -aortic stenosis-,
rhythm disturbance
-heart block- or fast
arrhythmia

 

مشخصات syncope : این حالت تنها چند ثانیه طول می کشد.-تفاوت سینکوپ و تشنج: سینکوپ بسیار کوتاه مدت است و بعد از به هوش آمدن فرد کامال هوشیار است در حالی که تشنج زمان بیشتری طول می کشد و فرد وقتی که به هوش می آید گیج می باشد-

 

:Syncope بدون علت خارجی می تواند خطرناک باشد یا حتی در اثر بیماری قلبی ایجاد شده باشد ، که در طی آن چند ثانیه خون رسانی به مغز مختل شده است.

 

CARDIAC Arrhytmias

NEURALLY MEDIATED

STRUCTURAL CARDIOPULM ANARY DISEASE

CEREBROVASCULAR

ORTHOSTATIC

 

: Cyanosis در کودکان در اثر نارسایی های قلبی ایجاد می شود.

محل چک کردن سیانوز : ناخن ها و بستر ناخن ها ،لبول های گوشی ، مخاط دهان و زبان

 

 

condition clinical a is It
purple or bluish by characterized
mucous and skin of discoloration
increased  amount  of to due membrane
reduced or deoxygenated hemoglobin -Hb-
in the blood.
¡ Cyanosis is not seen until the amount
of deoxygenated Hb is >5 g%

 

انواع سیانوز :

: peripheral cyanosis. 1 حالتی که دست و پا سیانوز شده و مخاطات مشکلی ندارند. یکی از علل آن بیمار رینود می باشد.مریض هایی که نارسایی قلبی شدید دارند چون S.V مهم است عروق عضو های غیر ضروری خون رسانی را کم می کنند تا به اعضای اصلی خون رسانی شود که باعث سیانوز در اندام ها می شود.

 

: Central cyanosis سیانوز در لب و مخاط ها ، علت اصلی آن کاهش اکسیژن خون می باشد. عللی مانند حفره ی بین دو قسمت قلب یا مشکلات ریوی می تواند باعث آن شود

 

نارسایی    قلبی        فقط       سیانوز     محیطی         دهد       و      سیانوز    سنترال       نمی       دهد.

 

 

1 -Low O2 in inspired air :

a-Breathing air with low O2 content at sea level-e.g. respiration of inert gases-

b-High altitudes -lower total atmospheric pressure &then O2 tension-

2-hypoventilation

a-Obstruction of air passages

b-Emphysema

c-Depression of respiratory center

3-alveo-capillary block:

increase of the thickness of the alveo-capillary membrane leads to decrease of diffusion of gases through membrane

4-short circuit between right and left side of the heart

a-Patent ductus arteriosus

b-Interatrial or interventriclar septal defect

 

: Differential cyanosis حالتی که در آن دست ها دچار سیانوز نیست ولی ناخن پاها دچار سیانوز است و در اثر بیماری PDA ایجاد می شود.

 

:PDA بیماری مادر زادی که در آن مجرای بین شریان آئورت و پولمونر بسته نمی شود و خون دارای دی اکسید کربن به آئورت آمیخته میشود و از آنجا به اندام های تحتانی می رسد ، ولی اندام فوقانی مشکلی ندارد چون خون دارای دی اکسید کربن بعد از خروج از شاخه های اندام فوقانی به آئورت می ریزد.

 

: Clubbing بیماری ریوی بسیار شدید باعث آن می شود.در کودکانی که بیماری مادرزادی قلبی دارند این حالت ایجاد می شود.تشخیص : در حالت عادی چسباندن ناخن های دودست به هم یک فضای لوزی ایجاد می کند که در حالت کالبینگ این فضا از بین می رود.در اندو کاردیت و بیماری های هیپوکسی شدید نیز ایجاد می شود.

 

جهت ارتباط بیشتر با شماره های درج شده تماس حاصل فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *