همه چیز در مورد فشار خون

هیپرتانسیون سیستمیک

مقصود ما از فشار خون سیستمیک، فشار خونی است که بر سیستم شریانی وارد می شود. آنچه که در فشارخون ما سهیم است حجم خون و وضعیت عروقی ما می باشد. حجم خون ما از طریق CO یا برونده قلبی و عروق نیز با عملکرد ساختارشان در فشارخون نقش دارند. CO در یک انسان بالغ حدود 5 لیتر در دقیقه می باشد و بسته به اینکه عروق ما در چه وضعیتی باشند فشارخون را تنظیم می کند.

تعریف فشارخون: فشاری که خون بر واحد سطح از جدار عروق وارد می نماید. برای مثال وقتی می گوییم فشار خون یک فرد cm12 یا mm120 جیوه است بدین معناست که 120 میلیمتر جیوه فشار بر هر cm2 از جدار عروق وارد میشود.

 

اندازه گیری فشار خون: برای اندازه گیری باید از دستگاه های کالیبره استفاده کنیم.-کالیبره یعنی فشاری که به دستگاه وارد میشود را عیناً نشان می دهد. نه کمتر نه بیشتر- به همین دلیل گفته می شود دقیقترین دستگاه ها در این زمینه دستگاه های جیوه ای هستند؛ چون که فشار را بر حسب میلیمتر جیوه محاسبه می کنند. همچنین دستگاه های دیجیتالی یا عقربه ای نیز داریم که البته دستگاههای دیجیتالی مچی دقت کمی دارند. از دیجیتالی های بازویی می توان در خانه استفاده کرد که آنها را هر چند وقت یکبار باید در بیمارستان کالیبره نمود.

برای اندازه گیری بیمار باید حداقل 5 دقیقه قبل از گرفتن فشار، نشسته باشد-ریلکس!- حداقل 30 دقیقه قبل از آن چای یا قهوه یا سیگار استفاده نکرده باشد. Bladderکه در داخل کافی که به دور بازو می بندیم قرار دارد باید %40 دور بازو را پوشش دهد و همچنین %80 طول بازو را نیز بپوشاند. برای همین باید در مطب دستگاه های فشار خون با سایزهای متنوعی برای افراد مختلف داشته باشیم.

 

مکانیسمهای افزایش فشارخون: 0 مکانیسم در بدن وجود دارد که در ایجاد HTN سیستمیک در بدن نقش دارند. عبارتند از:

-2 سیستم اتونوم-سمپاتیک-: دیده شده است که در افرادی که کاتکول آمین خونشان افزایش یافته، فشار خونشان نیز زیاد شده است. مثل بیماران مبتال به فئوکروموسیتوم که در آنها تومور موجود در آدرنال با ترشح کاتکول آمین باعث افزایش حمله ای فشارخون می شود.

-1 سیستم رنین-آنژیوتانسین-آلدوسترون-:-RAASبه هر علتی که افزایش رنین در جریان خون داشته باشیم، مقاومت عروقی افزایش می یابد. آرتریول ها منقبض شده و به تدریج، اگر این ساختار در طوالنیمدت باقی بماند سبب تغییر شکل-رمدلینگ- عروق و هیپرتروفی عضالت عروقی و بدین ترتیب بیمار افزایش فشار خون ممتد خواهد داشت. حال، چه کسانی دچار افزایش رنین در جریان خون می شوند؟ مثالً اگر در اثر آترواسکلروز شریان کلیه تنگ شود-یک طرفه یا دوطرفه- در نوع یک طرفه بیشتر، آزادشدن رنین را داریم و خود رنین باعث تبدیل آنژیوتانسین 2 به آنژیوتانسین1 شده و خود آنژیوتانسین1 عالوه به ترشح آلدسترون باعث وازوکانستریکشن شده و آلدوسترون نیز حجم داخل عروقی را افزایش می دهد.

-0 حجم داخل عروقی: اگر حجم داخل عروقی ما افزایش یابد، به همان اندازه فشارخون نیز زیاد میشود. برای مثال در بیمارانی که دچار نارسایی کلیه هستند، در مراحل ESRD حجم داخل عروقی افزایش می یابد و این مسئله سبب HTN در این بیماران می گردد. *نکته: در بیماران نارسایی کلیه، اگر مشکلشان یک طرفه و ناشی از renovascularباشد، فشارخون آنها به دلیل افزایش مقاومت عروقی افزایش می یابد.

-0 ساختار عروقی: به این معنا که وضعیت عروقی بیمار چگونه است؟ مثالً افرادی که دچار آرتریواسکلروز می شوند-خصوصا در سنین باال- به تدریج دچار یک نوع افزایش فشار خونی میشوند که به آن isolated systolic HTN می گوییم. در واقع در این افراد سفتی عروق باعث هیپرتانسیون می شود. بعبارتی، آرتریواسکلروز آئورت باعث می شود که کمپلیانس آئورت کم شده و موج خون مستقیماً به عروق کوچک منتقل شود و اگر عروق کوچک نیز سفتی داشته باشند، مقاومت آنها نیز افزایش یافته و به تبع آن فشارخون باال می رود.

در افزایش فشارخون،می تواند یک یا چندین مکانیسم از مکانیسم هایی که گفته شد، نقش داشته باشند.

 

ریسک فاکتورهای فشارخون:

-2 چاقی: مهمترین ریسک فاکتور است. HTN در بیماران چاق بیشتر اتفاق میفتد و علل مختلفی نیز دارد. که از آن موارد می توان مقاومت به انسولین و اختالل عملکرد اندوتلیال را نام برد. %01 افرادی که مبتال به چاقی هستند در معرض HTN قرار دارند.

-1 دریافت کم پتاسیم: برای مثال کمبود پتاسیم در رژیم غذایی-میوه و سبزیجات-

-0 دریافت اضافی سدیم: برای مثال افرادی که نمک زیادی مصرف می کنند-مثال در جامعة ما- در معرض HTN قرار دارند.

-0 دریافت کم کلسیم: مانند افرادی که لبنیات کمی مصرف می کنند.

-5 استعمال دخانیات-سیگار و قلیان- و مصرف الکل

-0 هیپرلیپیدمی: افرادی که چربیهای خونشان-خصوصا کلسترول- باالست. در معرض آترواسکلروز و در نتیجه HTN قرار دارند.

*ریسک فاکتورهای HTN بسیار زیادند و می توان گفت بسیاری از ریسکفاکتورهای بیماری های غیرواگیر با HTN مشترک هستند.-مانند ریسک فاکتورهای چاقی، CAD، سکته، دیابت،…- از این جهت این فاکتورها برای ما مهمند که در ارزیابی بیمار بدانیم که کدام یک از این ریسک فاکتورها را دارد و بنابراین به اصالح آنها بپردازیم.

 

طبقه بندی فشار خون:

*به جدول زیر توجه کنید:

 • افراد پره-هیپرتانسیون نسبت به افراد عادی، دو برابر بیشتر به HTN دچار می شوند. به بیان دیگر، این فشارخون ، نیاز به درمان-اصالح شیوة زندگی یا فاکتورهای خطر- دارد. طبق گفتة کتاب، فشار خون باالی 11.57.5 باعث افزایش مورتالیتی می شود.
 • در استیج 2 نیز اگر بیمار به ما مراجعه کند و عوارض نداشته باشد، میتوانیم طی 0ماه اصالح شیوة زندگی و آموزش به بیمار برای درمان وی اقدام کنیم و در صورتی که پاسخ نداد از دارودرمانی استفاده میکنیم؛ ولی در استیج 1 از همان ابتدا عالوه بر توصیه به اصالح شیوه زندگی، دارو درمانی را نیز آغاز میکنیم.
 • فشارخون حاملگی:-:-gestational HTN مهمترین و شایعترین عارضه ای که فرد حامله را درگیر می کند، فشارخون است. در این مورد شرح حال خیلی نقش اساسی و تعیین کننده دارد؛ چراکه، تعیین کنیم که بیمار قبل از حاملگی فشارخون مزمن نداشته بوده باشدمعموالً. فشارخون حاملگی با اتمام بارداری کنترل می شود ولی در بعضی موارد نیز، این فشار خون بعد از حاملگی باقی میماند.
 • نوع دیگری از فشارخون در حاملگی عالوه بر gestational و مزمن، دیده می شود که عبارتست از اکالمپسی و پره اکالمپسی. در این موارد بیمار فشارخون و ادم اندام تحتانی و پروتئینوری دارد

که اگر این موارد با تشنج همراه باشد به آن اکالمپسی و در غیر اینصورت پره اکالمپسی می گویند. این پدیده در هفته بیستم به بعد معموالً در خانم ها اتفاق میفتد-خصوصا در خانمهایی که سابقه خانوادگی دارند- و تنها درمان آن ختم حاملگی است. یعنی اگر ختم حاملگی اتفاق نیفتد و جنین خارج نشود، بیمار ممکن است در اثر عوارض دیگر-مشکالت مغزی و کبدی- از دست برود.

 

:Severe & acute HTN        – به دو صورت دیده می شود: Emergent .1         Urgent .2

 

*در مورد فشارخون urgent یا فوریتی با وجود فشار سیستولیک 200 > و فشار دیاستولیک 100-120 هیچ عالمتی در فرد دیده نمی شود.-MI، رتینوپاتی،…- اگر این بیماران به ما مراجعه بکنند، نیازی به درمان تزریقی نمیباشد و باید با تنظیم داروهای خوراکی و آموزش بیمار، طی 2تا1روز و نهایتاً تا 2هفته آینده بیمار را مجدداً ویزیت کنیم.-درمان حمایتی- و فشارشان را بتدریج کاهش بدهیم.

 

*اما در مورد Emergent یا اورژانسی، زمانی است که فشار سیستولیک 220 > و فشار دیاستولیک 130 > و فرد آسیب به ارگانهای هدف دارداین. افراد حتماً باید در ICU بستری و مانیتورینگ شده و داروی تزریقی ضدفشار دریافت کنند. نکته مهم در این بیماران این است که فشارخون را به ناگهان کاهش نمی دهیم! و آرام آرام در ساعت اول %10 و در 12ساعت آینده %15 -در مجموع %25 – کم می کنیم. و در کل فشارشان نباید از 160/110 کمتر شود-بدلیل اینکه دچار ایسکمی ارگان های مختلف خواهند شد-

گاهی ممکن است فشارخون دیاستولیک باال باشد–DIASTOLIC HTN که بیشتر در سنین زیر 51 سال اتفاق میفتد. اگر فشارخون بیمار را اندازه گرفتیم و هریک از فشارهای دیاستولی یا سیستولی باال بود، بیمار نیاز به درمان دارد. چون هرکدام از این فشارها به تنهایی یک معیار است یعنی اگر فشار دیاستولی یک بیمار باال باشد، -بدون باال بودن سیستول- و یا برعکس؛ به بیمار HTN اطالق میشود.

Isolated systolic HTN در تعریف باال نمی گنجد. این فشار خون در سنین باال و مربوط به پیرمرد/پیرزنهایی است که دچار آرتریواسکلروز میشوند و بدلیل سفتی عروق صرفا فشار سیستولی آنها افزایش می یابد ولی دیاستولی نه.

*فشار خون مریض را معموالً از دست راست می گیریم ، چراکه فشار دست راست معموالً باالتر از دست چپ است.-دست غالب- ولی با این حال، در اولین مرتبه فشارگیری از هر دو دست بیمار فشار می گیریم چراکه در بعضی افراد دست چپ فشار باالتری دارد. بطور کلی هر دستی که فشار باالتری داشته باشد از آن فشار می گیریم. این تفاوت فشار علل مختلفی دارد. ممکن است برای مثال تحت تاثیر ارگان های همجوار فشار باالتری داشته باشد، و یا اینکه تنگی عروق داشته باشد. این تفاوت فشار تا حداکثر 21میلیمتر جیوه طبیعی است ولی بیشتر از آن ممکن است پاتولوژیک باشد.

 

عوارض فشار خون:

از آنجا که طبق تعریف فشارخون، خون به جدار عروق فشار وارد کرده و چون این عروق به همة ارگان ها می رود، بنابراین، می توان گفت همة ارگان ها متاثر از HTN شده و آسیب می بینند. برای مثال:

-2 رتینوپاتی:که ناشی از HTN بوده و مراحل مختلفی دارد. در اوایل که شریان ها را در انتهای چشم می بینیم، نازک شده اند. در مرحلة بعد-استیج1رتینوپاتی- عروق شبیه سیم مِسی می شوند-براق

 • تنگ- و در مراحل بعدی ممکن است هموراژی و پارگی عروق را در چشم ببینیم. حتی در نوع شدیدتر ممکن است اگزودا اتفاق بیفتد و حتی ممکن است ادم پاپی داشته باشیم. حتی گفته میشود که با دیدن عروق انتهای چشم بیمار و تعیین استیج میتوان تخمین زد که بیمار چه مدت زنده میماند. بیماری که در استیج 0 رتینوپاتی قرار دارد، بدین مفهوم است که سالها فشارخونِکنترلنشده داشته و به احتمال قوی طی 5سال آینده درگیریهای قلبی-عروقی و مغزی خواهد داشت و احتمال مرگ او باالست.

 

Stroke -1 سکته : جزو عوامل مهم HTN است. با وجود اینکه سکته ها ناشی از هیپرتانسیون هستند برخالف انتظار ما الزاماً هموراژیک نیستند. شایعترین شکل stroke نوع ایسکمیک آن است که باعث درگیری عروق، اختالل عملکرد سلول اندوتلیال، تشکیل پالکهای آترواسکلروز و تنگی عروق خصوصا در مغز و سکته به دنبال جزئیترین حوادث شود. انواع کمتری از سکته ها باعث آنوریسم عروقی و نوع هموراژیک آن می شود.

-0 قلب: به سادگی سبب هیپرتروفی میشود. باعث درگیری و آترواسکلروز عروق کرونر، ایسکمی قلبی، MI ، اختالل و افزایش تدریجی فشار دیاستولی و در صورت عدم درمان افزایش فشار سیستولی، مختل شدن قدرت انقباض، نارسایی قلبی، تنگی نفس و احتقان ریوی و ادم اندام تحتانی و مهمتر از همه؛ باعث کاهش ظرفیت عملکردی بیمار می شود. مثالً پس از چندقدم راه رفتن خسته میشود.

-0 نفروپاتی: باعث نفرواسکلروز، گلومرولواسکلروز و نارسایی کلیه می شود.

-5 عروق محیطی و اندام تحتانی:برای مثال باعث تنگ شدن عروق پا و لنگش متناوب می شود.

 

اختالالتی که باعث HTN می شوند:

-2 فشار خون اولیه :-Essential/Primary HTNکه خود به تنهایی بعنوان یک سندرم کلینیکی مطرح می باشد.

-1 سندرم کوشینگ -هیپرکورتیزولیسم-

-0 سندرم متابولیک: که خصوصا در ایرانی ها بسیار شایع است–%05 و دارای این ریسک فاکتورها است: چاقی، هیپرتریگلیسریدمی، HDL پایین، قند باال و فشارخون باال. اگر فردی 0 مورد از این پنج مورد را داشته باشد مبتال به سندرم متابولیک است. این سندرم یک اختالل کلینیکی است که فشارخون جزئی از آن می باشد.

 

-0 نارسایی مزمن کلیه-:-CRF سندرمی است که فشارخون جزئی از آن محسوب می شود.

:-Obstructive Sleep Apnea SyndromeOSA -5 افراد مبتال به این سندرم، دائما در طول شب، به دلیل تنگی مجاری تنفسی از خواب بیدار می شوند.-بین 25 تا 511 مرتبه!- این سندرم به دلیل بزرگ شدن شریان هایی که پشت حلق قرار دارند و به مجاری تنفسی خونرسانی می کنند ایجاد می شود. افراد مبتال با شکایت تنگی نفس های مکرر در حین خواب و خُروپف مراجعه میکنند. این افراد چون شب نمی توانند به درستی بخوابند، در طول روز مدام چُرت میزنند. درمان این افراد یا باجراحی یا استفاده از دستگاه-PIPکه هوا را به داخل مجاری تنفسی هُل میدهد-است.

-0 الدوسترونیسم اولیه: که یا بعلت آدنوم در فوق کلیه یا هیپرپالزی دوطرفة آدرنال ایجاد میشود.

-7 سایر عوامل مثل: فئوکروموسیتوم، کوارکتاسیون آئورت، آکرومگالی، هیپرکلسمی و برخی داروها مثل کورتون و . NSAIDs

 

شیوع :HTN

متاسفانه شیوع باالیی دارد و تقریبا %15 افراد جامعه مبتال هستند.-مخصوصا در شمال ایران، روسیه و کشورهای وابسته به شوروی سابق، اروپا، سیاهپوستان آمریکایی- با افزایش سن شیوع آن افزایش می یابد بطوریکه گفته می شود %01 افراد باالی 01 سال مبتال هستند. نکتة قابل توجه این است که علیرغم اینکه %15 افراد HTN دارند، تنها %01 میدانند که مبتال هستند.-آگاهی از بیماری؛ -awareness از این %01 تنها %15 افراد برای درمان به پزشک مراجعه میکنند–treatment و باز هم فقط برخی بیماران -مثالً 1نفر از هر 5نفر- میتوانند با دریافت دارو، بهبودی نسبی–control پیدا کنند. به همین علت نقش پزشکان و عوامل درمانی در این بیماری، خیلی مهم است. چراکه عوارض سنگینی بر جای می گذارد و درمان طوالنی مدت و بعضاً مادام العمر دارد. -نتیجه: هر بیماری که به مطب مراجعه کرد باید فشارخونش را اندازه گیری کنیم-

 

درمان

-2 شرح حال کامل و اندازه گیری فشارخون در وهلة اول بسیار حائز اهمیت است.-فشار دست و پا بسیار مهم است. در دفعة اول فشار پا را نیز اندازه می گیریم. اگر اختالف فشار دست و پا بیش از 01 بود باید به تنگی آئورت شک کنیم.-

 

-1 ارزیابی اولیه-:-Primary Assessment بعد از شرح حال و معاینه به منظور بررسی ریسکفاکتورهای همراه بیماری-سیگار،الکل،وضعیت قند و تیروئید، سابقة خانوادگی، بررسی آزمایشات- انجام می شود. شدت بیماری برای ما خیلی مهم است و باید تعیین کنیم که فشار بیمار

 

صفحه6از11

 

در کدام مرحله-یا استیج- قرار دارد تا بتوانیم approach درمانی را تعیین کنیم. همانطور که گفته شد در مراحل مختلف از تغییر سبک زندگی گرفته تا دارودرمانی متفاوت است. همچنین باید بررسی کنیم که بیمار آسیب به ارگان های هدفش رسیده یا نه.-چشم، قلب، کلیه،…- که برای این منظور می توانیم از آزمایشات-مثل GFR و کراتینین و …- استفاده نماییم. در بررسی فشارخون، نسبت سدیم به پتاسیم ادرار شاخص بسیار مهمی است و بسیار به ما کمک می کند. همچنین ریسک قلبی عروقی بیمار نیز باید به دقت بررسی شود.-در این مورد از ECG و اکو میتوان کمک گرفت- در این حالت اگر هیپرتروفی در بیمار اتفاق افتاده باشد، مورتالیتی باال می رود.

 

-0 بررسی نوع فشارخون بیمار: در تقسیم بندی علل %51-01 HTN بیماران در گروه -Primaryاساسی- قرار دارند. این بدان معناست که فشارخون ایجاد شده ثانویه به علت دیگری نیست. %11-21 بیماران secondary HTNدارند. مثالً در اثر عواملی مثل کوشینگ، نارسایی کلیه، فئوکروموسیتوم، دیابت و … فشارخون در آنها ایجاد شده است. -در این موارد بعلت تعدد عوامل ایجادکننده ما نمی توانیم همه علل را بررسی کنیم و فقط در صورتی این کار را میکنیم که به علت خاصی مشکوک شده باشیم.- برای مثال اگر بیماری فشارخون مقاوم داشته باشد حتما باید به دنبال علل ایجاد آن بگردیم.

 

*نکته: فشارخون مقاوم فشارخونی است که به 0 نوع درمان دارویی مختلف-که یکی از آنها دیورتیک باشد- مقاوم باشد.

 

درمان دارویی

 

در درمان دارویی 5 گروه اصلی دارو داریم که به طور روتین و به ترتیب در این بیماران استفاده میکنیم:

 

:ACE inhibitors -2 مهارکننده های سیستم آنژیوتانسین. مثل کاپتوپریل، اناالپریل،…

 

:ARBs -1 بالک کننده های گیرنده آنژیوتانسین مثل لوسارتان، والسارتان،…

 

:CCBs -0 بالک کننده کانال کلسیم. به طور روتین استفاده می شوند. دارای دو دستة دیهیدروپیریدینی و غیر-دیهیدروپیریدینی هستند که بیشتر از نوع دوم-مثل آمیلودیپین و دیلتیازم- استفاده میشوندولی. از دستة اول مثل نیفدیپین معموالً برای HTN استفاده نمیشود.

-0 دیورتیک ها: مثل دیورتیک هایی که می توانند با دوز پایین به 0 دستة اول اضافه شوند مانند دیورتیک های تیازیدی.

 

-5 بتابالکرها: زمانی این داروها-از جمله اتنولول، متوپرولول، کارودیلول- در صدر درمان دارویی بودند. این داروها خصوصاً زمانی کاربرد دارند که فرد از مشکل قلبی نیز رنج می برد که در این زمان کارودیلول بهترین گزینه است- هم گیرنده بتا و هم آلفا را مهار می کند-

*نکته: معموالً ACEI وARB را باهم تجویز نمی کنیم.

 

 • داروهای فرعی:

 

صفحه7از11

 

1 آلفابالکرها:مثل کلونیدین

 

2 وازودیالتورها مثل هیدراالزین

 

3 داروهای مرکزی: که از طریق CNS اثر خود را اعمال میکنند مثل متیل دوپا که در قدیم خیلی مصرف می شد و امروزه در درمان فشارخون حاملگی کاربرد زیادی دارد.-از جفت عبور نمیکند-

 

 • از داروهای فرعی وقتی استفاده می کنیم که از داروهای اصلی پاسخ مناسب دریافت نکنیم. یا زمانیکه بیمار، مریضی دیگری عالوه بر HTN داشته باشد.

 

 • تغییر سبک زندگی جزو پروتکل های مهم درمانی است. باید حتماً از بیمار بخواهیم ورزش کند، رژیم غذایی مناسب داشته باشد، خواب کامل داشته باشد و الکل و دخانیات مصرف نکند.

 

 • این مسئله که بیماری که به ما مراجعه میکند چه دارویی برای درمان وی موثر خواهد بود بسیارحائزاهمیت است. برای مثال بیماری که دیابت دارد باید حتماً یک ACEI/ARB بعنوان قدم اول در دارودرمانی دریافت کند به این دلیل که این دارو از نفروپاتی ناشی از دیابت جلوگیری میکند-حتی اگر فشارخون نداشته باشند نیز باید این دارو را دریافت کنند- اگر خانم حاملهای به ما مراجعه می کند–gestational HTN باید حتما متیل دوپا دریافت کند. در بیماران مسنتر که isolated systolic HTNدارند معموالً یک CCB تجویز می کنیم و در صورتی که موثر واقع نشد از یک دیورتیک با دوز پایین-مثل تیازید- استفاده می کنیم.

 

 • خیلی از خانم ها به دلیل مصرف OCP در معرض HTN هستند. این قرص ها به دلیل استروژنی که دارند می توانند عامل ایجاد فشارخون باشند. اگر همچین بیماری به ما مراجعه بکند، اولین قدم این

 

است که باید مصرف قرص را متوقف کند و معموالً در این موارد در بیش از %01-71 فشارخون به وضع نرمال باز می گردد.

 

–  برای تشخیص قطعی فشارخون حتما باید 1نوبت در 2هفته از بیمار فشارخون بگیریم و با یک بار-مگر در فشارخون های شدید- نمی توان به بیمار برچسب HTN زد. در کلینیک، پُرفشاریخون201/51 ≤ است. اما در هولترمانیتورینگ فشار خون در زمانیکه بیمار فشارخون متغیر دارد و ما مشکوک به HTN در فرد هستیم، این دستگاه را به بازوی بیمار می بندیم و بسته به تنظیم ما فشار خون بیمار را اندازه می گیرد.-هر نیم ساعت، یک ساعت یا …- و پس از 00ساعت که بیمار به ما مراجعه می کند. در صورتی به مریض برچسب HTN می زنیم که در زمان بیداری فشارخون 205/05 ≤ و در زمان خواب 211/75 ≤ داشته باشد. -مجموع فشارخون-201/01 ≤ *عدهای از بیماران هستند که فشار خونشان در خانه پایین است ولی هنگامی که به مطب مراجعه می کنند، فشارخونشان افزایش مییابد. به این پدیده اثر روپوش سفیدWhite coat effect میگویند. عدة قلیلی نیز وجود دارند که فشار خونشان در خانه باالست ولی وقتی به مطب مراجعه

 

 

 

صفحه8از11

 

می کنند فشارخونشان نرمال است. این افراد Masked HTN دارند. هر دو گروه به درمان و مراقبت احتیاج دارند. به منظور درمان از هولترمانیتورینگ استفاده می کنیم.

 

 

 

 

 

 • موارد ارثی در %25 موارد در فشار خون تاثیرگذار است. برای مثال در افراد دوقلوی مرد %01 و در دوقلوهای زن HTN %01 مشاهده شده است. افرادی که سابقه خانوادگی مثبت-پدر،مادر،خواهر و برادر- دارند 0برابر بیشتر از سایر افراد به HTN مبتال می شوند. در افزایش فشارخون اولیه %01موارد ژنتیکی و %01 محیط و شیوة زندگی تاثیر دارد.همچنین در افرادی که فشارخون اولیه دارند یک تقسیم بندی بر اساس رنین پالسما میشوند. %25-21 آنها رنین پالسمای باال، %15 رنین پالسمای پایین و غالب آنها–%71 رنین نرمال دارند. دلیل این امر که رنین را اندازه گیری میکنیم اینست که رنین باال در پالسما سبب افزایش وازوکانستریکشن می شود و دیورتیک در آنها چندان موثر نبوده است و approach درمانی ما متفاوت خواهد بود.

 

 • HTN ریسک بیماری های قلبی-عروقی را دوبرابر افزایش می دهد. به ازای هر 11میلیمتر جیوه که فشار سیستولیک افزایش یابد و هر 21 میلیمتر جیوه که فشار دیاستولی افزایش یابد ریسک بیماریهای قلبی-عروقی دوبرابر افزایش می یابد.

 

 • عوامل خطرساز بیماری های قلبی عروقی که در HTN باید به آن دقت کنیم، عبارتند از:

 

 

 

.2 سن بیمار

 

.1 سابقه خانوادگی

 

.0 ریسک فاکتورهایی مثل سیگار، الکل، کم تحرکی، سندرم متابولیک و …

 

 • شایع ترین علت ثانویه هیپرتانسیون مربوط به بیماری های پارانشیم کلیه است. بعد از آن رنوواسکوالر است که در خانم ها شیوع باالتری دارد. همچنین کوارکتاسیون آئورت، پرهاکالمپسی و اکالمپسی نیز از موارد دیگر می باشند.
 • افراد مسنی که HTN دارند، فشار خون آنها باید در حالت ایستاده تنظیم شود چراکه بشدت دچار ارتوستاتیک هیپوتانسیون می شوند.

 

جهت ارتباط بیشتر با شماره های درج شده تماس حاصل فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *