Shock Syndrome

Shock Syndrome شوک به معنايخونرسانيِ )perfusion( ناکافي به بافتها ميباشد. شوک را با عنوان سندرم شوک ميشناسيم چراکه تنها يک عالمت خاص نيست بلکه مجموعهاي از عالمتها است. وقتي فردي وارد شوک ميشود، در بدن او مکانيسمهايي در جهت جبران Read More …