علائم بيمار دچار تنگي دريچه آئورت

علائم بيمار دچار تنگي دريچه آئورت به علت مکانيسم هاي جبراني بيمار مبتال ممکن است تا مدتها عالئم بيماري را نشان ندهد اما بعد از مدتي که ديگر مکانيسم هاي جبراني پاسخگوي نياز بيمار نيستند فرد دچار عالئم مي شود Read More …