بیماری متاستاتیک ریه و حذف آن

بیماری متاستاتیک ریه و حذف آن

بیماری متاستاتیک ریه و حذف آن اغلب به طور تصادفی در مراحل اولیه آزمایش سرطان در مناطق دیگر بدن کشف می شوند. سرفه در این بیماری می تواند همراه با آسیب و درد بند ناف باشد. متاستازهای محیطی نیز می Read More …