نوار قلب (ECG) چیست ؟

 نوار قلب نوار قلب (ECG) کشیده شدن نموداری پتانسیل های تولید شده توسط قلب و در واقع نوار فعالیت الکتریکی قلب را الکتروکاردیوگرام یا نوار قلب میگویند. امواج الکتریکی قلب توسط دستگاه الکتروکاردیوگراف بر روی کاغذ شطرنجی مخصوصی که از Read More …

علائم بيمار دچار تنگي دريچه آئورت

علائم بيمار دچار تنگي دريچه آئورت به علت مکانيسم هاي جبراني بيمار مبتال ممکن است تا مدتها عالئم بيماري را نشان ندهد اما بعد از مدتي که ديگر مکانيسم هاي جبراني پاسخگوي نياز بيمار نيستند فرد دچار عالئم مي شود Read More …

بيماري هاي ايسکميک قلبي

بيماري هاي ايسکميک قلبي، آترواسکلروز و (بخش دوم) مکانيسم نيترات يکي از عوامل خيلي مهمي که باعث ايجاد vasodilation در عروق )به خصوص عروق کرونر( مي شود، مولکول NO است. همانطور که ميدانيد داروهايي مثل: نيتراتها، نيتروگليسيرين، ايزوسوربايد و … Read More …

نيکوبين

نيکوبين (Heart failure)نارسايي قلبي تعريف نام بيماري خاصي نيست، بلکه يک سندرم باليني است که در اثر impairment of ventricular filling or ejection of blood يعني اختالل ساختاري يا عملکردي در قلب وجود دارد که منجر به اختالل پر شدن Read More …

Shock Syndrome

Shock Syndrome شوک به معنايخونرسانيِ )perfusion( ناکافي به بافتها ميباشد. شوک را با عنوان سندرم شوک ميشناسيم چراکه تنها يک عالمت خاص نيست بلکه مجموعهاي از عالمتها است. وقتي فردي وارد شوک ميشود، در بدن او مکانيسمهايي در جهت جبران Read More …

آريتمي‌ها

آريتمي‌ها آريتمي‌ها مبحث بسيار وسيع و پيچيده‌ايست و ما در اينجا به طور خلاصه، به کليات آن اشاره مي‌کنيم. قبلاً هم اشاره کرديم که در اصل ديس‌ريتمي واژة درست است اما به غلط و به شکل رايج آريتمي خوانده مي‌شود. Read More …