بیماری های دریچه ای

بیماری های قلبی رو به اقسام مختلفی تقسیم می کنیم:بیماری های عروق قلب-ایسکمیک،کرونری-،آریتمی های قلبی-بیماری های سیستم الکتریکی قلب-،بیماری عضالت قلب-کاردیومیوپاتی ها-،بیماری های پریکارد،بیماری های عفونی قلب-آندوکاردیت-،بیماری های مادرزادی قلب….اما موضوع جلسات دکتر دایی درمورد بیماری های دریچه ای قلب Read More …

آموزش مقدمات EKG / ECG الکتروکاردیوگرام

الکتروکاردیوگرام EKG/ECG   باوجود ساخت دستگاه های مختلف الکترو کاردیوگرام هم چنان به عنوان اولین قدم پاراکیلینیکی در تشخیص بیماریهای قلبی است و تفسیر درست آن در تعیین خط مشی درمان نقش اساسی دارد در بیماران قلبی الکتروکاردیوگرام ضمن شرح Read More …